Ondersteun ook het onderhoud van deze mooie kerk!
Ondersteun ook het onderhoud van deze mooie kerk!

ANBI

foto ANP

Stichting Restauratie Oud-Katholieke Kerk Gouda.

KvK nummer: 41172303 RSIN nummer: 804236082

Corr.adres : Gandhiweg 46, 2807 RH Gouda.

E-mail : info@restauratie-goudaoudkatholiek.nl

Samenstelling bestuur :

Voorzitter/penningmeester : C. (Kees) van der Laan 

Verhuur : R.A. (Robert) Vuijk

Lid : vacature

Beleidsplan

Het bestuur van de stichting vergadert minimaal 1 keer per jaar en op afroep waarbij besloten wordt over aanvragen van het kerkbestuur van de Oud-Katholieke parochie. Uitgangspunt hierbij is de statutair vastgelegde doelstelling. Deze doelstelling kan worden gerealiseerd door een toekomstbestendig en duurzaam beheer van het vermogen en het onroerend goed.

Beloningbeleid

De bestuursfuncties worden onbezoldigd verricht.

Doelstelling

Het bevorderen van de restauratie van het kerkgebouw alsmede de inventaris van de Oud-Katholieke kerk aan de Hoge Gouwe 107 2801 LD Gouda. 

Uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording

Het financiële jaarverslag wordt jaarlijks voorgelegd aan de penningmeester van de Oud-Katholieke parochie en gecontroleerd door de superintendent van de Financiële Raad van de Oud-Katholieke kerk.  Het vermogensbeheer is ondergebracht bij de ABN-AMRO. 

Toelichting baten en lasten 2022:

Vanaf begin 2022 kon de Stichting de corona-perikelen van zich afschudden. De verhuur werd weer ter hand genomen. De boekingen namen meteen weer toe.
Een en ander heeft geleid tot een flink positief saldo dat aan de reserves kon worden toegevoegd.

Het exploitatiesaldo 2022 van verkoop en verhuur sluit op een netto positief saldo van € 3.305,89. Er werden dit jaar geen subsidies ontvangen en geen restauraties uitgevoerd. In verband met de lage rentestand werd er geen rente op de spaarrekening ontvangen. (Door de gestegen inflatie zal op de spaarrekening vanaf 2023 weer rente ontvangen worden).

In 2022 werden t.b.v. het onderhoud van de kerkruimten geen uitgaven gedaan. Het bedrag van € 242,11 komt uitsluitend ten laste van KvK, bankkosten en het website- abonnement van de Stichting. Zie voor een overzicht van ontvangsten en uitgaven de bijlagen 1 (ANBI-overzicht).

Per ultimo 31-12-2022 is het saldo vermogen op de balans € 58.429,18 (zie Balans in bijlage 3). Hiervan staat op de gewone rekening bij ABN/AMRO € 12.325,17 en op de spaarrekening (ABN/AMRO) € 46.104,01 per 31-12-2022.

Afboeken van oude acties
In 2021 werd de oude lening aan het kerkbestuur van de Stichting afgeboekt omdat deze de actualiteitswaarde had verloren. Nu is het moment om ook de oude acties op te ruimen. De Stichting heeft besloten de posten Bronzen Haan, stenen Haan, canonplaten, kaarten (acties uit 1982-1989) en de wijn/tegelactie en giften, offerblok en Stolpersteine t.b.v. Restauratie van het orgel (2008) van het overzicht af te voeren. Om de historie van de Stichting toch enigszins zichtbaar te houden zal de post “Acties uit het verleden” worden ingevoegd € 22.071,77 (vanaf 2023); die zal in principe niet meer veranderen totdat anders wordt besloten.

Meer inzicht in verhuur
Vanaf 2022 is de oude post “diverse inkomsten uit verhuur” verder uitgesplitst in concerten, lezingen en huwelijken. Onzes inziens komt dat het inzicht in de verhuur ten goede. Dit jaar was de opbrengst € 2.478 uit concerten en € 600 uit lezingen ontvangen. Er werden in 2022 geen huwelijken gesloten waarvoor een vergoeding werd ontvangen.