Ondersteun ook het onderhoud van deze mooie kerk!
Ondersteun ook het onderhoud van deze mooie kerk!

ANBI

foto ANP

Stichting Restauratie Oud-Katholieke Kerk Gouda.

KvK nummer: 41172303 RSIN nummer: 804236082

Corr.adres : Gandhiweg 46, 2807 RH Gouda.

E-mail : info@restauratie-goudaoudkatholiek.nl

Samenstelling bestuur :

Voorzitter/penningmeester : C. (Kees) van der Laan 

Verhuur : R.A. (Robert) Vuijk

Lid : vacature

Beleidsplan

Het bestuur van de stichting vergadert minimaal 1 keer per jaar en op afroep waarbij besloten wordt over aanvragen van het kerkbestuur van de Oud-Katholieke parochie. Uitgangspunt hierbij is de statutair vastgelegde doelstelling. Deze doelstelling kan worden gerealiseerd door een toekomstbestendig en duurzaam beheer van het vermogen en het onroerend goed.

Beloningbeleid

De bestuursfuncties worden onbezoldigd verricht.

Doelstelling

Het bevorderen van de restauratie van het kerkgebouw alsmede de inventaris van de Oud-Katholieke kerk aan de Hoge Gouwe 107 2801 LD Gouda. 

Uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording

Het financiële jaarverslag wordt jaarlijks voorgelegd aan de penningmeester van de Oud-Katholieke parochie en gecontroleerd door de superintendent van de Financiële Raad van de Oud-Katholieke kerk.  Het vermogensbeheer is ondergebracht bij de ABN-AMRO. 

Toelichting baten en lasten 2021:

Dat ook 2021 een ander jaar was dan gebruikelijk, zoals eerder 2020, lijkt een vermelding ten overvloede. Op dit moment is het kerkgebouw na een aantal maanden opening, wederom voor verhuur gesloten. Wanneer verlichting van de maatregelen te verwachten is, is bij het opstellen van deze brief nog onbekend.

Het exploitatiesaldo van verkoop en verhuur sluit op een netto positief saldo van € 1.183,85. Ondanks de Coronamaatregelen toch nog een prachtig resultaat! Er werden dit jaar geen subsidies ontvangen en geen restauraties uitgevoerd en er werd geen rente op de spaarrekening ontvangen .

In 2021 werd uitgegeven t.b.v. onderhoud € 457,84 aan kosten voor een huwelijk en kosten voor de RC-rekening.

Per ultimo 31-12-2021 is het saldo vermogen op de balans € 55.123,29 (bijlage 3). Hiervan staat op de gewone rekening bij ABN/AMRO € 9.019,28 en op de spaarrekening (ABN/AMRO) € 46.104,01 per 31-12-2021.