Ondersteun ook het onderhoud van deze mooie kerk!
Ondersteun ook het onderhoud van deze mooie kerk!

ANBI

foto ANP

Stichting Restauratie Oud-Katholieke Kerk Gouda.

KvK nummer: 41172303 RSIN nummer: 804236082

Corr.adres : Gandhiweg 46, 2807 RH Gouda.

E-mail : info@restauratie-goudaoudkatholiek.nl

Samenstelling bestuur :

Voorzitter/penningmeester : R. J. van Willigen 

Verhuur : R.A. Vuijk

Leden : H. van Os, C. van der Laan

Beleidsplan

Het bestuur van de stichting vergadert minimaal 1 keer per jaar en op afroep waarbij besloten wordt over aanvragen van het kerkbestuur van de Oud-Katholieke parochie. Uitgangspunt hierbij is de statutair vastgelegde doelstelling. Deze doelstelling kan worden gerealiseerd door een toekomstbestendig en duurzaam beheer van het vermogen en het onroerend goed.

Beloningbeleid

De bestuursfuncties worden onbezoldigd verricht.

Doelstelling

Het bevorderen van de restauratie van het kerkgebouw alsmede de inventaris van de Oud-Katholieke kerk aan de Hoge Gouwe 107 2801 LD Gouda. 

Uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording

Het financiële jaarverslag wordt jaarlijks voorgelegd aan de penningmeester van de Oud-Katholieke parochie en gecontroleerd door de superintendent van de Financiële Raad van de Oud-Katholieke kerk.  Het vermogensbeheer is ondergebracht bij de ABN-AMRO. 

Toelichting baten en lasten 2023:

Vanaf dit jaar draait de verhuur weer volledig.  Een en ander heeft geleid tot een flink positief saldo. Deze bijdrage aan ons appeltje voor de dorst voor de komende kosten voor restauratie is uitermate welkom. Het positieve saldo is toegevoegd aan de reserve. 

Het exploitatiesaldo van verkoop en verhuur sluit op een netto positief saldo van € 4.359,64. Er werden dit jaar geen subsidies ontvangen en geen restauraties uitgevoerd. Voor het eerst na een aantal jaren werd er weer rente op de spaarrekening ontvangen t.w. € 267,65. 

In 2023 werd uitgegeven t.b.v. onderhoud geen uitgaven gedaan. Het bedrag van  311,01 kwam ten laste van bankkosten en het website- abonnement van de Stichting.

Per ultimo 31-12-202 is het saldo vermogen op de balans € 62.788,82. 

Hiervan staat op de gewone rekening bij ABN/AMRO € 16.417,16 en op de spaarrekening (ABN/AMRO) € 46.371,66 per 31-12-2023.

Afboeken van oude acties

Met de afrekening 2023 zijn de oude acties afgevoerd t.w. Bronzen Haan, stenen Haan, canonplaten, kaarten (acties uit 1982-1989) en de wijn/tegelactie en giften, offerblok en Stolpersteine t.b.v.  Restauratie van het orgel (2008) van het overzicht af te voeren. Om de historie van de Stichting toch enigszins zichtbaar te houden wordt de post “Acties uit het verleden” ingevoegd € 22.071,77. (die zal in principe voorlopig niet meer veranderen.  Aan de andere kant werd vanaf 2023 de oude post “diverse inkomsten uit verhuur” uitgesplitst in concerten, lezingen en huwelijken. Dit jaar was de opbrengst € 3.578,– uit concerten en € 680,– uit lezingen ontvangen.